Դասարանական աշխատանք

  1. Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր: Ուշադրություն դարձրո՛ւ օրինակին՝ անտուն- ան(ածանց) + տուն(արմատ),

 ընկերասեր – ընկեր(արմատ) + ա(հոդակապ) + սեր(արմատ)

Բառի բաղադրիչների մասին կարդա՛, մուլտֆիլմը դիտի՛ր այստեղ :

Սաղարթախիտ – սաղարթ(արմատ) + ա(հոդակապ) + խիտ(արմատ)

եղնիկ – եղնիկ (արմատ)

վարդագույն – վարդ(արմատ) + ա(հոդակապ) + գույն(արմատ)

լեռնային – լեռ(արմատ)+ն(հոդակապ)+ ային(ածանց)

քաջություն – քաջ (արմատ) + ություն(ածանց)

սար – սար (արմատ)

անթարթ – ան (ածանց) + թարթ (արմատ)

դասընկեր – դաս (արմատ) + ընկեր (արմատ)

      2.Կետերը փոխարինի՛ր  ձ, ծ կամ ց տառերով:

Փորձ, հարցում, բարձունք, ուրձ, լացակումած, ընթերցել, քաղցրություն, լռակյաց, հանդիպակաց, լվացք, գնացք, նստվածք, նրբանցք:

      3.Կետերը փոխարինի´ր ջ, ճ կամ չ տառերով:

Վերջ, ողջ, նկարիչ, չղջիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռջուն, թրջել, թռչել, միջև, մինչև, ամբողջ, առաջին, աղջամուղջ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s