3 thoughts on “Homework: Present Simple

  1. Pingback: Հատուկ կարիքով սովորողների կատարած առաջադրանքները | Mkhitar Sebastatsi Educational Complex

  2. Pingback: Ուսումնական Գարուն/մարտի 23-28/ Սովորողների աշխատանքները.Անգլերեն․ Մարզական | Mkhitar Sebastatsi Educational Complex

  3. Pingback: Ուսումնական Գարուն/մարտի 23-27/ Սովորողների աշխատանքները.Անգլերեն․ Մարզական | Mkhitar Sebastatsi Educational Complex

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s