Ինքնաստուգում

Հարցեր և առաջադրանքներ։

Հնչյուն,բառ,բառակապակցություն,նախադասություն։ Հնչյունները լեզվի նյութական նվազագույն միավորներն են։ Դրանք ինքնին նշանակություն չունեն, սակայն ծառայում են որպես միջոց իմաստակիր միավորներ, օրինակ՝ բառեր կազմելու համար։ Երկու բառերի միացությունը, որն իմաստ է արտահայտում, կոչվում է բառակապակցություն: Նախադասություն, շարահյուսական միավոր, որ ձևավորում է միտք և ունի հնչերանգային։

Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը։ Գրաբար, Աշխարհաբար:

Ակտիվ և պասիվ բառապաշար։ Ակտիվ բառապաշարը այն խոսքերն է, որ մարդը խոսում է կամ խոսում է խոսքով: Պասիվ բառապաշարն այն բառերը է, որ մարդը չի օգտագործում, բայց հասկանում է:

Գրքային և խոսքային բառապաշար։ Գրքային բառապաշարը դա բառապաշարն է, որը օգտագործվում է գրքերում: Խոսքային բառապաշարը դա այն բառապաշարն է, որը մենք օգտագործում ենք առօրյայում:

Դարձվածքներ։ Դարձվաձքները դա փոխաբերական իմաստով նախադասություններ էն:

Հոմանիշներ, հականիշեր. Հոմանիշները դա իրար մոտ բառերնեն. Հականիշները բառի հակառակ իմաստն է:

Գոյական անուն։ Գոյականը ցույց է տալիս անձ կամ իր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s