Ուղիղ և հակադարձ համեմատական կախումներ

109. Ստուգե՛ք, որ աղյուսակում տրված են ուղիղ համեմատական մե
ծություններ, եւ գտե՛ք նրանց համեմատականության գործակիցը.

ա: 1/6=2/12=3/18=4/24=5/30=6/36=1/6

բ: 3 / 3/5= 4/ 4/5 = 5/1 = 6/ 1 1/5=6 / 1 1/5 = 5

111. Հաշվե՛ք x կողմով քառակուսու մակերեսը, եթե x = 2 սմ, 3 սմ, 4 սմ,
5 սմ։ Ուղիղ համեմատակա՞ն կլինեն արդյոք քառակուսու մակե
րեսը եւ նրա կողմի երկարությունը։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք։

2×2=4 սմ2

3×3 = 9 սմ2

4×4 = 16 սմ2

5×5 = 25 սմ2

Ինչքան մեծանում է երկարությունը այդքան մեծանում է մակերեսը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s