Թվերի հարաբերություններ

29. Գտե՛ք հարաբերությունը.

ա) 300-ի և 20-ի = 300:20 = 300/20 =15:

բ) 15-ի և 245-ի = 15 : 245 = 15 : 245 = 3/49

գ) 5/4-ի և 2/3-ի = 5/4:2/3=5/4×3/2=15/8

դ) 7/10-ի և 1/4-ի = 7/10:1/4 = 7/10×4/1 = 28/10 = 14/5

ե)37/100-ի և 1/2-ի = 37/100:1/2=37/100×2/1 = 74/100 = 37/50

զ)7 1/2-ի և 18 9/16-ի = 15/2:297/16 = 15/2×16/297 = 240/594 = 120/297

31. 50 կգ կարմիր ներկը արժե 75000 դրամ, իսկ 85 կգ սպիտակ ներկը՝ 123250 դրամ:

Որ՞ ներկի գինն է ավելի բարձր:

50:75000=50/75000=1/1500

85:123250=85/123250=1/1450

Կարմիր ներկը ավելի թանկ է:

32. Մեկ աշխատանքային օրում, որը տևում է 8 ժամ, խառատը պատրաստել է 384 մանրակ: Գտեք մանրակների քանակի հարաբերությունը դրանք պատրաստելու ժամանակին: Ի՞նչ է ցույց տալիս այդ հարաբերությունը:

8:384 = 8/384=1/48

Խառատը մեկ ժամում պատրաստել է 48 մանրակ:

34. Ինչի՞ է հավասար աստիճանի թեքությունը եթե նրա բարձրությունը 18 սմ-է, իսկ խորությունը 30 սանտիմետր է:

18:30=18/30=3:5

36. Թոերով խորանարդիկ 50 անգամ գցելիս 8 անգամ 6 է ընկել: Ինչքա՞ն է 6 ընկնելու հարաբերական հաճախականությունը:

50:8=50/8=25/4

38. Երկու մարդ թեյ են խմում: Առաջինը 3 գդալ շաքարավազ է լցրել լիքը բաժակի մեջ, իսկ երկրորդը 2 գդալ՝ 3/4-ով լի բաժակի մեջ: Նրանցից, որի՞ թեյն է ավելի քաղցր:

3:1=3

2 : 3/4 =2/1×4/3=8/3=2 2/3

Առաջին մարդու թեյը ավելի քաղցր է համեմատած երկրորդ մարդու թեյի հետ:

41. Գտե՛ք 5/7-ի հավասար մի կոտորակ, որի համարիչի և հայտարարի գումարը հավասար լինի 36-ի: 15/21=5/7

42. Գտե՛ք այն թիվը, որը տառի փոխարեն գրելու դեմքում կստացվի հավասարություն.

ա. x – 3 1/4 = 5 11/12

x = 71/12 + 13/4 = 71 + 39/12=110/12

բ. x + 2 2/3 = 7 8/9

x = 71/9-8/3 = 71-24/9=47/9

գ. 2/9 * x = 6/13

x = 6/13 : 2/9 = 3/13×9/2=3×9/13=27/13

դ. 15/8 * x = 3/22

x=3/22:15/8 = 3/22×8/15=4/55

44. Երեք բնական թվերի գումարը 364 է: Նրանցից մեկն ամենամեծ երկնիշ թիվն է: Մյուս երկուսից մեկը մյուսից չորս անգամ մեծ է: Գտե՛ք այդ թվերը:

99+x+4x=364

99+5x=364

5x=364-99=265

x=265 :5=53

4×53=212

47. Նավակի սեփական արագությունը 12 1/2 կմ/ժ է, իսկ գետի հոսանքի արագությունը 2 1/2 կմ/ժ: Երկու նավակայանների հեռավորությունը 15 կմ է: Ինչքա՞ն ժամանակ կծախսի նավակը մի նավակայանից մյուսը հասնելու և վերադառնալու համար:

12 1/2 + 2 1/2 = 15 կմ/ժ

15 : 15 = 1ժ

48. Երկու մեքենաներ միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու քաղաքներից և 3 1/4ժ հետո հանդիպեցին: Մեքենաներից մեկի արագությունը 60 կմ/ժ էր, իսկ մյուսինը՝ 40 կմ/ժ: Գտե՛ք քաղաքների հեռավորությունը:

3 1/4 = 13/4 Ժ

13/4 x 60/1=195 կմ

13/4 x 40/7 = 130 կմ

195 + 130 =325 կմ

Տառային արտահայտություններ

7. Թվերի գրառումներում եղած տառերը փոխարինեք թվանշաններով այնպես, որ ստացվեն ճիշտ արտահայտություններ.

ա. X73 > 455, 573 > 455

բ. 7X3 > Y93, 753 > 493

գ. 944 > XYZ, 944 > 546

դ. X3 < 4X, 23 < 42

8. Լրացրե՛ք աղյուսակը.

10. Գտե՛՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5:

ա. 3 а + 5 b = 3 x 7 + 5 x 5 = 46

բ. 10 x (a + b) : 3 = 10 x 12 : 3 = 40

գ. (a – b) x 4 + a x b = 8 + 35 = 43

դ. 95 : b + 49 : a = 19 + 7 = 26

12. a տառն օգտագործելով՝ կազմեք այնպիսի արտահայտություն, որի արժեքը a=2 դեպքում հավասար լինի 25-ի:

50:a=50:2=25

15 բ. Կրճատեք կոտորակները:

7/49=1/7

48/100=12/25

600/180=10/3

56/140=2/5

60/88=15/22

153/34=9/2

45/72=5/8

202/303=2/3

2042/1020=1021/510

1250/70450=50/2818

22. A, B, C, D կետերը գտնվում են մի ուղղի վրա այն հաջորդականությամբ, որով նշված են: AB = 4 սմ, BC = 8 սմ, CD = 6 սմ: Գտեք AC և BD հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը:

4 + 8 = 12 սմ

8 + 6 = 14 սմ

15.09.2022 Սովորական կոտորակի հիմնական հատկությունը

 1. Մեկ րոպեի ո՞ր մասն է կազմում 2վայրկյանը:

2 վայրկյանը կազմում են 1/30 -րդը:

2. Լրացրու նախադասության սովորական կոտորակը:

Եթե աշակերտները պետք է գրեն 144էջ, իսկ Վարդանը արդեն գրել է18էջ, ապա նա գրել է 18/144 էջերիմասը:

3. Հետևյալ կոտորակներից գտիր18-ին հավասար կոտորակները:

 • 2/40
 • 3/5
 • 1/40
 • 5/40
 • 3/24
 • 2/16

4. Որոշիր, թե շրջանի ո՞ր մասն է ներկված:

1.

Dalas1.png
 • 1/3
 • 4/16
 • 3/4

2.

Dalas2.png
 • 1/4
 • 4/12
 • 2/3

5. 1/3 և 1/8 կոտորակները ներկայացրու 2/4 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

1/3=24/8 և 1/8=24/3

6. Ընտրիր կոտորակները, որոնք կարելի է ներկայացնել 4 հայտարարով կոտորակի տեսքով:

 • 15/65
 • 8/52
 • 4/52
 • <55/44>
 • 8/12
 • <13/52>
 • 4/5

7. 8dkm/44dmt=2k/11t

8. Բաշխական օրենքի միջոցով կոտորակի համարիչը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով, ապա կրճատիր կոտորակը՝

17⋅8−17⋅4/24×34=1/12

9.

Հաշվիր 5/6 կոտորակին հավասար կոտորակի համարիչը, եթե նրա հայտարարը հավասար է 12-ի:  

Պատասխան՝ համարիչը հավասար է 10/12

-ի:

Սովորական կոտորակի գաղափարը 13.09.2022

 1. Որոշիր, թե ո՞ր կոտորակն է համապատասխանում B տառին:
aassAB2.bmp

Պատասխան՝ 9/10

2. Որոշիր, թե ինչպե՞ս է կոչվում մետրի մեկ տասներորդ մասը:

Գրել ամբողջական անվանումը:

Պատասխան՝ Դեցիմետր

3. Կոտորակի տեսքով գրիր, թե ցենտների ո՞ր մասն է կազմում 9կգ-ը:

9կգ= 9/100 ց

4. Միլիոնի հարյուրերորդ մասը փոքրացրին 1000-ով և արդյունքը նույնպես փոքրացրին հարյուր անգամ:

Որոշիր, թե ի՞նչ ստացվեց:  

Պատասխան՝ 90

5. Տատիկը գնեց 4 կգ 400 գ շաքարավազ և դրա 7/11-ով կեռասի մուրաբա պատրաստեց:

Հաշվիր, թե որքա՞ն շաքար օգտագործվեց մուրաբա պատրաստելու համար:  

Պատասխան՝ 2 կգ 800 գ

6. Գործվածքի կտորը 192 մ է: Կտորի 3/8-րդ մասը օգտագործեցին զգեստ կարելու համար, իսկ 7/24-ը՝ տաբատ:

Որոշիր, թե որքա՞ն գործվածք օգտագործեցին զգեստ և տաբատ կարելու համար:  

Պատասխան՝

Զգեստ կարելու համար օգտագործվեց 72-մ գործվածք:

Տաբատ կարելու համար օգտագործվեց 56-մ գործվածք: