Գումարման օրենքը: Առաջադրանքներ

613. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.

ա) –9, –1,  -9+(-1)=-10, -1+(-9)=-10

գ) +8, –10,    +8+(-10)=-2, -10+(+8)=-2

ե) –13, +14,    -13+(+14)=+1, +14+(-13)=+1

է) +8, 0,     +8+0=+8, 0+(+8)=+8

բ) –3, +7,      -3+(+7)=+4, +7+(-3)=+4

դ) –21, +12,       -21+(+12)=-9, +12+(-21)=-9

զ) 0, –7,       0+(-7)=-7, -7+0=-7

ը) +1, –4։       +1+(-4)=-3,      -4+(+1)=-3

614. Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք գումարման զուգորդական օրենքի ճշտությունը.

ա) –7, +2, +10,      (-7)+(+2)+(+10) = +5, (+2)+(+10)+(-7)=+5, (+10)+ (-7)+(+2)=+5

գ) –10, –6, –3,       (-10)+(-6)+(-3)= -19, (-6)+(-3)+(-10)= -19, (-10)+(-6)+(-3)= -19

ե) –20, 0, +19,       (-20)+0+(+19)= -1, 0+(+19)+(-20)= -1, (+19)+(-20)+0= -1

բ) 0, +4, –11,         0+(+4)+(-11)=-7, (+4)+(-11)+0=-7, (-11)+ 0+(+4)=-7

դ) –16, +8, –14,    (-16)+(+8)+(-14)=-22, (+8)+(-14)+(-16)=-22, (-14)+ (-16)+(+8)=-22

զ) +15, +20, –25    +15+(+20)+(-25)=+10, (+20)+(-25)+(+15)=+10, (25)+ +15+(+20)=+10

616. Գրի՛ առեք արտահայտությունը և հաշվե՛ք նրա արժեքը.

ա) –3 և –4 թվերի գումարին գումարել 11-ին հակադիր թիվը, -3 + – 4 + -11 = -18

բ) –7-ին հակադիր թվին գումարել 8 և –18 թվերի գումարը, +7 + (+8) + (-18) = -3

գ) 8 և –5 թվերի գումարին հակադիր թվին գումարել –17 թիվը: 8 + -5 = 3, -3 + -17 = -20

618. (–27) + (–13) գումարին գումարե՛ք առաջին գումարելիին հակադիր թիվը։ (-27) + (-13) = -40, (-40) + (+27) = -13

620. Հանումը փոխարինե՛ք հանելիին հակադիր թվի գումարումով և հաշվե՛ք՝ առանձին գումարելով դրական գումարելիները, առանձին՝ բացասականները.

ա) 55 – 6 + 7 – 4 – 19=33 , 55 + 6 – 7 + 4 + 19 = 77

գ) –81 + 96 – 34 + 52 – 17= , -81 -96+43-52+17=-82,

բ) –72 + 8 – 11 + 18 – 25= -82, -72-8+11-18+25 = -85

դ) –19 + 24 – 50 + 31 – 62= -76, -19-24+50-31+62= -18

622. Տրված են 15, –16, 15 թվերը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ ցանկացած երկու հարևան թվերի գումարը բացասական թիվ է, իսկ բոլոր երեք թվերի գումարը` դրական։ Այո

626. Հաշվե՛ք.

ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |= 12-3= 9

 դ) | 8 – 4 + 2 | · | 7 – 7 | = 6×0=0

բ) 10 · | –2 + 1 | + 6 · | – 4 – 9 |= 10×1 + 6×13= 88

ե) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |= 8:2=4

գ) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 |=2×3=6

 զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8|=30:5=6

633. Գտե՛ք այն թիվը, որի`

ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի, 60×100:3=2000

գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի, 53×100:20=265

բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի, 340×100:17=2000

դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի=37×100:2=1850

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s