Ամբողջ թվերի հանում։ Առաջադրանք 2

597. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ հակադիր ամբողջ թվերից յուրաքանչյուրը ստացվում է` մյուսը –1-ով բազմապատկելու միջոցով։ Այո:

598. Ինչի՞ է հավասար a և b ամբողջ թվերի արտադրյալի բացարձակ արժեքը։ Պատասխանը գրի՛ առեք տառային նշանակումներով։ a x b = |ab|

600. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու ամբողջ թվերի տարբերությունը, եթե՝

ա) նվազելիից հանենք –5, Կմեծանա 5-ով

բ) նվազելիին գումարենք –7, Կփոքրանա 7-ով

գ) հանելիից հանենք –2, կմեծանա 2-ով

դ) հանելիին գումարենք –3, կփոքրանա 3-ով

601. Լրացրե՛ք աղյուսակը` դատարկ վանդակներում գրելով սյունակում նշված թվերի տարբերության բացարձակ արժեքը.

603. Հաշվե՛ք.

ա) | – 4 – *|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –3 թիվը, = -1

բ) |5 – * – 8|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –9 թիվը, =+6

գ) |* – 2| + |* – (–1)|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 6 թիվը, =+11

604. Տրված են –7 և +5 թվերը։ Գտե՛ք նրանց տարբերության բացարձակ արժեքը և նրանց բացարձակ արժեքների տարբերությունը,

-7-5=-12=|12|

7-5=2

606. Ինչի՞ է հավասար նույն նշանն ունեցող երկու ամբողջ թվերի գումարի բացարձակ արժեքը։ Հավասար է այդ թվերի բացարձակ արժեքների գումարին:

607. Բանվորը պատրաստեց 60 մանրակ՝ այդպիսով աշխատանքը կատարելով 120 %-ով։ Քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր բանվորը։ 60 x 100 : 120 = 50 մանրակ

608. 68-րդ նկարում պատկերված են երկու հողակտորների հատակագծերը։ Գտե՛ք և  համեմատե՛ք այդ հողակտորների մակերեսները, եթե հատակագծի մասշտաբը 1։2000 է։ Չեմ հասկացել

                          Ա)                                                      Բ)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s