Ամբողջ թվերի գումարումը: Առաջադրանքներ

542. Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբ անցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը:

63 – 35 = 28 կմ

544. Ստուգե՛ք հավասարությունը.
ա) –34 + 21 = 21 + (–34), այո

գ) –68 + 30 = 30 + (– 68), այո
բ) 44 – 37 = –37 + 44, ոչ

դ) 10 + (– 66) = –66 + 10։ այո

546. Տրված են –8 եւ +5 թվերը։ Գտե՛ք այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը։ Ապա գտե՛ք տրված թվերին հակադիր թվերի գումարը։ Ո՞ր օրենքի հիման վրա կարելի է պնդել, որ ստացված երկու թվերն իրար հավասար կլինեն։

-8 + (+5) = -3

– 3, +3

+8 + (-5) = 3


547. Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշիփոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։

|+2| – |–6| + 3 = +11

|-10| – |–6| + 3 = -1

|+5| – |–6| + 3 = + 14

|-6| – |–6| + 3 = +3

|-1| – |–6| + 3 = +8

|0| – |–6| + 3 = +9


548. Հաշվե՛ք.
ա) |–3| + |+2| – 4 = -5

գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2 = +24 – (-21) + 2 = +25
բ) |–28| + |–6| – 25 = – 59

դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100= – 144 + (+12) – 100 = +56

556. Վիճակախաղի 500 տոմսից շահող են 50-ը: 1 տոմս գնելու դեպքում որքա՞ն է շահելու հավանականությունը:

500 : 50 = 10 : 1

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s