Տնային աշխատանք 09.11.2022

Հայերենում տողադարձն ավելի հաճախ կատարվում է վանկատման սկզբունքով, այսինքն՝

  • Երկու ձայնավորների միջև գտնվող մեկ բաղաձայնն անցնում է հաջորդ տող, օրինակ՝ ա-շակերտ, նկա-րել, հա-սարակ և այլն։
  • Երկու ձայնավորների միջև գտնվող երկու և ավելի բաղաձայններից հաջորդ տող է անցնում միայն մեկը՝ վերջինը, օրինակ՝ կար-դալ, հաղ-թել կանգ-նել, հարց-նել և այլն։
  • Երկու և ավելի բաղաձայնների միջև եղած գաղտնավանկը, այսինքն՝ լսվող, բայց չգրվող ը հնչյունը գրվում է միայն տողավերջի ու հաջորդ տողի սկզբի վանկերում, օրինակ՝ հետաքըր-քըրվել, կըն-քահայր, բայց հե-տաքրքրվել, կնքա-հայր։

երկու ձայնավորների միջև եղած երկու և ավելի բաղաձայններից միայն մեկն է անցնում հաջորդ վանկ։Բայց եթե երկորդ բաղաձայնը յ— ն է, նրան նախորդողը կարող է յ- ի հետ անցնել հաջորդ տող (օրինակ ՝ ար-յուն, բայց՝ ա- րյուն)։

Վանկատման ժամանակ և -ով գրվող եվ հնչյունակապակցությունը երկու տառով է արտահայտվում, եթե նրա մեջ մտնող հնչյունները ՝ ե -ն և վ-ն , տարբեր վանկերի կազմում են լինում։ Եթե դրանք նույն վանկի կազմում են , և տառով են արտահայտվում։

Տրված բառերը բոլոր հնարավոր ձևերով տողադարձիր։

Բարեկամաբար – բա-րեկամաբար, բարե-կամաբար, բարեկա-մաբար, բարեկամա-բար:

կառավարել – կա-ռավարել, կառա-վարել, կառավա-րել:

արդուկ – ար-դուկ:

հարավային – հա-րավային, հարա-վային, հարավա-յին:

հեռախոս – հե-ռախոս, հեռա-խոս:

բարձրացնել – բար-ձարացնել, բարձրա-ցնել:

անկացնել – ան-կացնել, անկա-ցնել:

հարթեցնել – հար-թեցնել, հարթե-ցնել:

Տառային և վանկատառային հապավումները չեն տողադարձվում, օրինակ՝ ԽՍՀՄ, ԱՊՀ:

Տրված բառերը վանկատիր երկու ձևով։

Անկյուն – ան-կյուն, անկ-յուն:

մատյան – մատ-յան, մա-տյան

գոչյուն – գո-չյուն, գոչ-յուն:

գիտություն – գի-տություն, գիտու-թյուն:

սենյակ – սե-նյակ, սեն-յակ:

Հակոբյան – Հակոբ-յան Հակո-բյան:

առյուծ – ա-ռյուծ, առ-յուծ :

մատյան – մատ-յան, մա-տյան:

բարդություն – բա-րդություն, բարդու-թյուն։

Համո Սահյան, Հրաշք լիներ։

Փորձիր արտասանել և իքնդ քեզ ձայնագրել։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s