Գրաֆիկներ: Առաջադրանք 1

285. Երեխայի հասակը մինչեւ 7 տարեկան դառնալը փոխվել է հետեւյալ կերպ.

Գծե՛ք նրա տարիքից հասակի կախման գրաֆիկը:

286. Օդի ջերմաստիճանը չափել են մեկ օրվա ընթացքում։ Չափումներիարդյունքները ներկայացված են հետեւյալ աղյուսակում.

Կառուցե՛ք օրվա ընթացքում օդի ջերմաստիճանի փոփոխության գրաֆիկը։

288. Գնացքը A կետից մեկնել է C կետը։ Ճանապարհին այն կանգ է առել B կետում։ Այդ ամենը գրաֆիկորեն պատկերված է 36-րդ նկարում։
Գրաֆիկից ելնելով՝ պատասխանե՛ք հետեւյալ հարցերին.
ա) Որքա՞ն ժամանակ է գնացքը եղել ճա նապարհին։ 7 ժամ:
բ) Որքա՞ն ժամանակում է գնացքը հասել B կետը։ 2 ժամում:
գ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը A կետից ընթացել դեպի B կետը։ 60 կմ/ժ:
դ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը B կետից ընթացել դեպի C կետը։ 45 կմ/ժ
ե) Որքա՞ն է տեւել B կետում արած կանգառը։ 3 ժամ:

289. Ունենք միեւնույն 48 սմ 2 մակերեսով 5 ուղղանկյուն։ Այդ ուղղանկյունների լայնություններն են՝ 1 սմ, 2 սմ, 3 սմ, 4 սմ, 6 սմ։ Կազմե՛ք ուղղանկյուննե րի լայնությունից նրանց երկարությունների կախման աղյուսակը եւ համապատասխան գրաֆիկը։

1 – 48 : 1 = 48 սմ

2 – 48 : 2 = 24 սմ

3 – 48 : 3 = 16 սմ

4 – 48 : 4 = 12 սմ

5 – 48 : 6 = 8 սմ

296. 9 տ երկաթի հանքաքարից ստանում են 5 տ երկաթ։ Որքա՞ն երկաթ կստանան 54 տ հանքաքարից։

54 x 5 : 9 = 30 տ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s