Մաթեմատիկա 03.11.2022

262. Բետոնը ցեմենտի, ավազի եւ խճի խառնուրդ է։ Ցեմենտը բետոնի
1/7 մասն է, ավազը՝ 2/7-ը, իսկ խիճը՝ 4/7-ը։ Բետոնի բաղադրիչների
համար կազմե՛ք շրջանաձեւ դիագրամ:

265. Դիագրամում (նկ. 29)

ցույց է տրված, թե
անտառի որ մասն է կազմում ծառերի
այս կամ այն տեսակը։ Պատասխանե՛ք
հետեւյալ հարցերին.
ա) Ծառերից ո՞րն է ամենաշատ տա-
րածվածն այդ անտառում, եւ ո՞րը՝
ամենաքիչը։ Թխկին ամենա շատը, իսկ եղևնին ամենա քիչը:
բ) Տվյալ անտառը հիմնականում ինչ-
պի սի՞ ծառերից է կազմված՝ սաղար-
թավո՞ր, թե՞ փշատերեւ։ թավոր:
գ) Անտառի քանի՞ տոկոսն է բաժին ընկնում սաղարթավոր
ծառերին։ Սաղ ծառերը բացի եղևնուց:
դ) Անտառի քանի՞ տոկոսն են կազմում փշատերեւ ծառերը։ 126%

266. Դասագրքի 25000 օրինակ տպաքանակն ամբողջությամբ տպա-
գրվել է մեկ աշխատանքային շաբաթվա ընթացքում։ Օգտվելով
գծային դիագրամից (նկ. 30)՝ պատասխանե՛ք հետեւյալ հարցերին.
ա) Տպաքանակի ո՞ր մասն է տպագրվել ուրբաթ օրը։ 20 %
բ) Շաբաթվա ո՞ր օրերին է տպագրվել տպաքանակի 20 %-ից ավե-
լին։ հինգշաբթի:
գ) Շաբաթվա ո՞ր օրն են տպագրվել ամենամեծ քանակով դասա-
գրքեր։ Իսկ ամենափո՞քր քանակով։ Ի՞նչ քանակներ են դրանք։ 30%-10%-


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s