Համաչափություն

236. Համաչա՞փ են արդյոք պատկերները տարված ուղղի նկատմամբ
(տե՛ս նկ. 13)։ Կարո՞ղ են արդյոք այդ պատկերները համաչափ լինել
մեկ ուրիշ ուղղի նկատմամբ։

ա) այո, բ) ոչ, գ) ոչ.

238. Տետրի մեջ արտագծե՛ք 14րդ նկարում պատկերված կետերը եւ
ուղիղը։ Կառուցե՛ք այն կետերը, որոնք համաչափ են տրվածներին։

Ա
Բ

240. Պատկերի համաչափության առա՞նցքն է արդյոք տարված ուղիղը
(տե՛ս նկ. 15)։

ա) այո, բ) ոչ, գ) այո, դ) ոչ, ե) այո, զ) այո:

243. Տետրի մեջ արտագծե՛ք 18րդ նկարը։ Կառուցե՛ք ABC բեկյալին p
ուղղի նկատմամբ համաչափ բեկյալը։

247. Քանի՞ տոկոսն է.


ա) 50ը 100ի, 50 x 100 : 100 = 50%

ե) 300ը 30ի, 300 x 30 : 100 = 300 x 100 : 30 = 1000%

գ) 125ը 25ի, 125 x 100 : 25 = 500%

բ) 15ը 75ի, 15 x 100 : 75 = 20%

դ) 40ը 250ի, 40 x 100 : 250 = 16%

զ) 900ը 15ի։ 900 x 100 : 15 = 6000%

248. Ապրանքի գինը 5600 դրամ էր։ Այդ գինը նախ բարձրացավ 10 %ով, ապա իջավ նույնքան տոկոսով։ Նախնական գնի համեմատ ավելի թա՞նկ, թե՞ ավելի էժան դարձավ ապրանքը:

5600 x 10 : 100 = 560 դրամ

5600 + 560 = 6160 դրամ

6160 x 10 : 100 = 616 դրամ

6160 – 616 = 5544 դրամ

Ավելի էժան

249. Շախմատային մրցաշարում 120 խաղերից 42-ն ավարտվել են ոչ ոքի արդյունքով։ Ոչոքիների քանակը խաղերի ընդհանուր քանակի քանի՞ տոկոսն է։

42 x 100 : 120 = 35%

251. Քարտեզի վրա երկու քաղաքների հեռավորությունը հավասար է 7 3/5 սմի։ Ինչի՞ է հավասար քաղաքների իրական հեռավորությունը, եթե քարտեզի մասշտաբը 1 ։ 1000000 է։

7 3/5 = 38/5

38/5 x 1000000 = 38.000.000 : 5 = 7.600.000 սմ = 760 կմ

252. Գետի հոսանքի արագությունը 2 1/2 կմ/ժ է։ Որքանո՞վ է գետի հոսանքի ուղղությամբ նավակի ընթացքի արագությունը մեծ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ ընթացքի արագությունից։

2 1/2 + 2 1/2 = 5 կմ/ժ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s