Մասեր, տոկոսներ և հարաբերություններ. խնդիրների լուծում

171, 172, 173, 179, 180, 181

171. Գրադարակում կա 60 գիրք։ Այդ գրքերի 2/3-ը ամուր կազմով է։
Ամուր կազմով քանի՞ գիրք կա գրադարակում։

60 x 2/3 = 60×2/3 = 40 Գիրք


172. Գնացքի մի վագոնում 36 ուղեւոր կա, իսկ մյուսում՝ դրա 5/6-ը։
Ընդամենը քանի՞ ուղեւոր կա այդ երկու վագոններում։

36×5/6=36×5/6=30

30+36=66 ուղեւոր


173. Հեռուստաաշտարակն ունի 420 մ բարձրություն և կազմված է
երեք մասից։ Առաջին մասի բարձրությունն աշտարակի բարձրու
թյան 3/7-ն է, իսկ երկրորդը՝ 1/4-ը։ Ի՞նչ բարձրություն ունի աշտա
րակի երրորդ մասը։

420×3/7=180-մ

420×1/4=105-մ

180+105=285-մ

420-285=135-մ

179. Նախատեսված էր, որ գործարանը մեկ տարում պիտի թողարկեր 12500 մեքենա։ Գործարանը նախատեսված աշխատանքը կատարեց 114 %ով։ Նախատեսվածից քանի՞ մեքենայով ավելի թողարկեց գործարանը։

114-100=14%

12500×14:100=125×14= 1750 Ավտոմեքենա


180. Պահեստում 2000 կգ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան ամբողջ մթերքի 40 %ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 30 %ը։ Քանի՞ կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։

100-40=60%

2000×60:100=1200 կգ.

100-30=70%

1200×70:100=840 կգ


181. Գտե՛ք թիվը, եթե հայտնի է, որ նրա`
ա) 20 %-ը հավասար է 125-ի, 125×100:20=625

գ) 110 %-ը հավասար է 770-ի, 770×100:110=700
բ) 35 %-ը հավասար է 140-ի, 140×100:35=400

դ) 7/10%-ը հավասար է 7/25-ի։ 7/10 x 100: 7/25 = 25%

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s