Թվերի հարաբերություններ

29. Գտե՛ք հարաբերությունը.

ա) 300-ի և 20-ի = 300:20 = 300/20 =15:

բ) 15-ի և 245-ի = 15 : 245 = 15 : 245 = 3/49

գ) 5/4-ի և 2/3-ի = 5/4:2/3=5/4×3/2=15/8

դ) 7/10-ի և 1/4-ի = 7/10:1/4 = 7/10×4/1 = 28/10 = 14/5

ե)37/100-ի և 1/2-ի = 37/100:1/2=37/100×2/1 = 74/100 = 37/50

զ)7 1/2-ի և 18 9/16-ի = 15/2:297/16 = 15/2×16/297 = 240/594 = 120/297

31. 50 կգ կարմիր ներկը արժե 75000 դրամ, իսկ 85 կգ սպիտակ ներկը՝ 123250 դրամ:

Որ՞ ներկի գինն է ավելի բարձր:

50:75000=50/75000=1/1500

85:123250=85/123250=1/1450

Կարմիր ներկը ավելի թանկ է:

32. Մեկ աշխատանքային օրում, որը տևում է 8 ժամ, խառատը պատրաստել է 384 մանրակ: Գտեք մանրակների քանակի հարաբերությունը դրանք պատրաստելու ժամանակին: Ի՞նչ է ցույց տալիս այդ հարաբերությունը:

8:384 = 8/384=1/48

Խառատը մեկ ժամում պատրաստել է 48 մանրակ:

34. Ինչի՞ է հավասար աստիճանի թեքությունը եթե նրա բարձրությունը 18 սմ-է, իսկ խորությունը 30 սանտիմետր է:

18:30=18/30=3:5

36. Թոերով խորանարդիկ 50 անգամ գցելիս 8 անգամ 6 է ընկել: Ինչքա՞ն է 6 ընկնելու հարաբերական հաճախականությունը:

50:8=50/8=25/4

38. Երկու մարդ թեյ են խմում: Առաջինը 3 գդալ շաքարավազ է լցրել լիքը բաժակի մեջ, իսկ երկրորդը 2 գդալ՝ 3/4-ով լի բաժակի մեջ: Նրանցից, որի՞ թեյն է ավելի քաղցր:

3:1=3

2 : 3/4 =2/1×4/3=8/3=2 2/3

Առաջին մարդու թեյը ավելի քաղցր է համեմատած երկրորդ մարդու թեյի հետ:

41. Գտե՛ք 5/7-ի հավասար մի կոտորակ, որի համարիչի և հայտարարի գումարը հավասար լինի 36-ի: 15/21=5/7

42. Գտե՛ք այն թիվը, որը տառի փոխարեն գրելու դեմքում կստացվի հավասարություն.

ա. x – 3 1/4 = 5 11/12

x = 71/12 + 13/4 = 71 + 39/12=110/12

բ. x + 2 2/3 = 7 8/9

x = 71/9-8/3 = 71-24/9=47/9

գ. 2/9 * x = 6/13

x = 6/13 : 2/9 = 3/13×9/2=3×9/13=27/13

դ. 15/8 * x = 3/22

x=3/22:15/8 = 3/22×8/15=4/55

44. Երեք բնական թվերի գումարը 364 է: Նրանցից մեկն ամենամեծ երկնիշ թիվն է: Մյուս երկուսից մեկը մյուսից չորս անգամ մեծ է: Գտե՛ք այդ թվերը:

99+x+4x=364

99+5x=364

5x=364-99=265

x=265 :5=53

4×53=212

47. Նավակի սեփական արագությունը 12 1/2 կմ/ժ է, իսկ գետի հոսանքի արագությունը 2 1/2 կմ/ժ: Երկու նավակայանների հեռավորությունը 15 կմ է: Ինչքա՞ն ժամանակ կծախսի նավակը մի նավակայանից մյուսը հասնելու և վերադառնալու համար:

12 1/2 + 2 1/2 = 15 կմ/ժ

15 : 15 = 1ժ

48. Երկու մեքենաներ միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու քաղաքներից և 3 1/4ժ հետո հանդիպեցին: Մեքենաներից մեկի արագությունը 60 կմ/ժ էր, իսկ մյուսինը՝ 40 կմ/ժ: Գտե՛ք քաղաքների հեռավորությունը:

3 1/4 = 13/4 Ժ

13/4 x 60/1=195 կմ

13/4 x 40/7 = 130 կմ

195 + 130 =325 կմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s