Jingle bells

rock https://www.youtube.com/embed/Jz9q3Bigqac?version=3&rel=1 show search=0&showinfo=1 iv_load_policy=1&fs=1&hl=ru autohide=2 wmode=transparent

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells swing and jingle bells ring
Snowin’ and blowin’ up bushels of fun
Now the jingle hop has begunJingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells chime in jingle bell time
Dancin’ and prancin’ in Jingle Bell Square
In the frosty airWhat a bright time, it’s the right time
To rock the night away
Jingle bell time is a swell time
To go glidin’ in a one-horse sleighGiddy-up jingle horse, pick up your feet
Jingle around the clock
Mix and a-mingle in the jinglin’ feet
That’s the jingle bell rockJingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells chime in jingle bell time
Dancin’ and prancin’ in Jingle Bell Square
In the frosty airWhat a bright time, it’s the right time
To rock the night away
Jingle bell time is a swell time
To go glidin’ in a one-horse sleighGiddy-up jingle horse, pick up your feet
Jingle around the clock
Mix and a-mingle in the jinglin’ feet
That’s the jingle bell
That’s the jingle bell
That’s the jingle bell

How different countries celebrate New Year

In South Africa they do fireworks and parties. Also, in Cape Town (the country’s second-largest city), people hold a special carnival. Groups sing and dance while wearing brightly coloured clothes and face paint. And different neighbourhoods in the city have their own unique clothes and colours.

In Denmark seeing a pile of broken dishes isn’t something to worry about. It’s usually left by a friend or family member and is actually a sign of good luck. People keep their broken dishes throughout the year for this special occasion.

3. The popular tradition in Portugal involves eating 12 grapes (one for each month) as the clock strikes midnight on New Year’s Eve. But you have to try to finish them all before the final stroke rings out.

In Japan New Year celebration a three-day festival. It’s full of fun games, mountains of food and family visits. And one special New Year tradition is to place a decoration called kadomatsu outside your home. A kadomatsu is made of pine branches, bamboo, and plum twigs. It symbolizes good luck and is believed to help welcome good spirits into your home.

In Greece, January 1 is also the Festival of Saint Basil. Saint Basil was a man who lived long ago, but many people still follow his teachings. So lots of Greek people have extra-special traditions on this day. One of them is to make a cake called St. Basil’s Cake. A gold or silver coin is put in the cakre. Whoever gets the slice of cake with the coin can expect to have a year full of good luck.

Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում

Իմ մաթեմատիկայի բաժնի հղումները՝ Մաթեմատիկա բաժին

Այս շրջանում ես շատ բանեմ սովորել։ Սովորել եմ մեծ թվերով հաշվարկներ անել, հաշվել ուղղանկյունանիստի մակերեսը և ծավալը, տարբեր երկրաչափական պատկերների համար հաշվարկներ անել՝ շրջանագիծ, ուղանկյունանիստ, խորհանարդ, եռանկյուն։

«Սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն  մայրենի առարկայից»