Տնային աշխատանք 30.11.2021

Առ․ 82

Տրված բառերը բաժանիր երկու խմբի։

Ինքդ անվանիր 81 վարժության բառերի շարքերը (ընդհանուրնանուններ գտիր բառաշարքի համար) և տրված նախադասությունները լրացրու։

Ա խմբում պարզ բառեր են, որովհետև բաղկացած են մեկ արմատից։

Բ խմբում բաղադրյալ բառեր են, որովհետև բաղկացած են երկու արմատից կամ ունեն ածանց։

Պարզ և բաղադրյալ բառերը տեղդրիր տրված նախադասությունների մեջ և նախադասությունները լրացրու։

Այն բառերը, որոնց մեջ հնարավոր չէ առանձնացնել բառ կազմող իմաստակիր մասեր, պարզ բառեր են․ օրինակ՝ ծով, նկար, գլուխ։ Այն բառերը, որոնք հնարավոր է բաժանել բառ կազմող իմաստակիր մասերի, բաղադրյալ բառեր են․ օրինակ՝ հեռախոս – հեռ+ա+խոս, բարկություն – բարկ+ություն, բարերար – բար+երար, Մարդասեր – մարդ + ա + սեր։

Առ․ 86

Տրված բառերի ընդհանուր մասերը գտիր, դրանց ուղիղ ձևերը գրիր և տրված բառերը բացատրիր։

ա) Կտցաձև, կտցահարել, կտցաչափ։ – կտուց

կտցաձև – կտուցի ձև ունեցող

կտցահարել – կտուցով խփել

կտցաչափ – կտուցի չափ

բ) Ուղղագրություն, ուղղագիծ, ուղղամիտ, ուղղություն։ – ուղիղ

ուղղագրություն – ճիշտ գրել

ուղղագիծ – ուղիղ գիծ

ուղղամիտ – ճիշտ մտքով

ուղղություն – ճանապարհ

գ) Ուղեկից, ուղևոր, ուղեմոլոր, ուղևորվել։ – ուղի

Ուղեկից – ուղեկցող մարդ

ուղևոր – ճանապարհորդ

ուղեմոլոր – ճանապարհը կորցրած

ուղևորվել – ճանապարհվել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s