Degree of Comparison

Give degrees of com­par­i­son of the fol­low­ing adjectives:
Small – smaller – smallest; young – younger – youngest; thin – thinner – thinnest; tall – taller – tallest; fine – finer – finest; straight – straighter – straightest; few – fewer – fewest; easy – easier – easiest; busy – busier – busiest; thick – thicker – thickest; dirty – dirtier – dirtiest; good – better – best; much – more – most; new – newer – newest;  bad – worse -worst; lit­tle – less – least; many – more – most; mod­ern – more modern – most modern; rea­son­able – more reasonable – most reasonable; dear – dear­er – dearest; good- better – best; important – more important – most impor­tant; high – higher – highest; cheap – cheaper – cheap­est; light – lighter – lightest; more polite.

Answer the questions:

Which is longer: an hour or a minute? An hour is longer than minute.

Which is high­er: a moun­tain or a hill? A mountain is higher than a hill.

Which is big­ger: a ship or a car? A ship is bigger than a car.
Which is longer: a sea or a river? A river is longer than a sea.

Which is more dif­fi­cult: to go on foot or to go by train? To go on foot is more difficult than to go by train.

Open the brackets:

Feb­ru­ary is colder than January.

John Anders is older than me.

Lake Baikal is deeper than this lake.

Peter is taller than Mike.

Our flat is more com­fort­able than yours.

Info of my planet

Tardigrades or water bears or moss piglets are eight-legged micro animals. They were first described  in 18th century and were called “little water bears” or Tardigrada – “slow steppers”.

They have been found everywhere in Earth’s biosphere, on mountains, in the deep sea, volcanoes, tropical forests and the Antarctic.

Tardigrades can survive extreme conditions: high and low temperatures,  high and low pressures, air deprivation, radiation, dehydration, and starvation that can kill most other known forms of life. Tardigrades have survived exposure to outer space with high radiation and without air.

Насекомое тихоходка - 63 фото - картинки: смотреть онлайн

Տնային աշխատանք 30.11.2021

Առ․ 82

Տրված բառերը բաժանիր երկու խմբի։

Ինքդ անվանիր 81 վարժության բառերի շարքերը (ընդհանուրնանուններ գտիր բառաշարքի համար) և տրված նախադասությունները լրացրու։

Ա խմբում պարզ բառեր են, որովհետև բաղկացած են մեկ արմատից։

Բ խմբում բաղադրյալ բառեր են, որովհետև բաղկացած են երկու արմատից կամ ունեն ածանց։

Պարզ և բաղադրյալ բառերը տեղդրիր տրված նախադասությունների մեջ և նախադասությունները լրացրու։

Այն բառերը, որոնց մեջ հնարավոր չէ առանձնացնել բառ կազմող իմաստակիր մասեր, պարզ բառեր են․ օրինակ՝ ծով, նկար, գլուխ։ Այն բառերը, որոնք հնարավոր է բաժանել բառ կազմող իմաստակիր մասերի, բաղադրյալ բառեր են․ օրինակ՝ հեռախոս – հեռ+ա+խոս, բարկություն – բարկ+ություն, բարերար – բար+երար, Մարդասեր – մարդ + ա + սեր։

Առ․ 86

Տրված բառերի ընդհանուր մասերը գտիր, դրանց ուղիղ ձևերը գրիր և տրված բառերը բացատրիր։

ա) Կտցաձև, կտցահարել, կտցաչափ։ – կտուց

կտցաձև – կտուցի ձև ունեցող

կտցահարել – կտուցով խփել

կտցաչափ – կտուցի չափ

բ) Ուղղագրություն, ուղղագիծ, ուղղամիտ, ուղղություն։ – ուղիղ

ուղղագրություն – ճիշտ գրել

ուղղագիծ – ուղիղ գիծ

ուղղամիտ – ճիշտ մտքով

ուղղություն – ճանապարհ

գ) Ուղեկից, ուղևոր, ուղեմոլոր, ուղևորվել։ – ուղի

Ուղեկից – ուղեկցող մարդ

ուղևոր – ճանապարհորդ

ուղեմոլոր – ճանապարհը կորցրած

ուղևորվել – ճանապարհվել

Դասարանական աշխատանք

Առ․73

մատի վարա խաղացնել – շփոտել

Սիրտը դող ընկել – վախենալ

մազերը բիզ-բիզ – զարմանալ

Մի մատ երեխա է – մի փոքր երեխա է

Նախադասությունների մեջ ընդգծված արտահայտությունները փոխարինիր հոմանիշ բառերով։

Այս աղջիկը շփոթեցնում է բոլորիս։

Հանկարծ վախեցավ, բա որ գազանը նորից գա, ինքն ի՞նչ է անելու։

Այ քեզ պատմություն, լսողները զարմացել էին։

Մի փոքր երեխա է, բայց ինչեր գիտի։

Ոժասպառ մի մարդ բացեց դուռը։