Բնական թվեր բազմապատկան տեղափոխական և զուգորդական օրենքները: Դասարանական և տնային աշխատանքներ

Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝

Արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում։

Օրինակ՝

87‧33=33‧87=2871

Բազմապատկման զուգորդական օրենքը՝

Երկու թվերի արտադրյալը երրորդ թվով բազմապատկելու արդյունքը կարելի է ստանալ՝ առաջին թիվը երկրորդ և երրորդ թվերի արտադրյալով բազմապատկելով։

Օրինակ՝

(27‧5)‧6=27‧(5 ‧6)=810

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը։ (բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում)

 • 87∙9=9∙87 = 783
 • 25∙33=33∙25 = 825
 • 192∙16=16∙192 = 3072
 • 24∙543=543∙24=13032

2․ Ստուգե՛ք հավասարությունը:

 (բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում)

 • (8∙3) ∙5=8∙(3∙5)=120
 • (2∙18) ∙4=2∙(18∙4)= 144
 • 11∙(8∙9)=(11∙8) ∙9 = 792
 • 27∙(5∙6)=(27∙5) ∙6=810

3. Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով:

 • 3∙4∙5=4x5x3=60
 • 25∙4∙7=700
 • 20∙10∙17=3400
 • 38∙24∙5=5x24x38=4560

4. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով:

4∙25∙138= 13800

2∙14∙25∙5= 25x5x2x14=3500

6∙4∙5∙20=5x20x4x6=2400

5. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝

 • 290+290+290+290+290+290+290+290+290= 290×9=2610
 • 2388+2388+2388=2388×3= 7164

6. Գործվածքի՝ 36մ երկարություն ունեցող կտորից կարել են 12միանման թիկնոց։ Քանի՞ մետր գործվածք է անհրաժեշտ 15 այդպիսի թիկնոց կարելու համար։

36 : 12 = 3մ

3 x 15 = 45թ

Տնային առաջադրանքներ

1 Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը: (բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում)

 • 15∙18=18∙15=270
 • 24∙12=12∙24=288
 • 21∙44=44∙21=924

2 Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով:

 • 72∙6∙0=6x0x72=0
 • 15∙4∙11=660
 • 30‧40‧5=5x40x30=6000
 • 38‧24‧50=50x24x38=45600

3. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով:

 • ●       8∙3∙5= 5x8x3=120
 • 11∙2∙30∙5=5x2x11x30=3300
 • 17∙8∙4∙5= 5x4x8x17=1280

4. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝

 • 27+27+27+27+27+27+27=27×7=189
 • 104+104+104+104+104+104+104 = 104×7=728