Առաջադրանքներ դասարանում և տանը

  1.  Բառերից անջատի´ր նախածանցները:

Վեր-հանել, դժ-բախտ, ան-հնար, չ-կամ, չ-գալ, դժ-գոհ, ան-հեռատես, արտա-բյուջե, ներ-մուծել:

  • Պարզ բառերին արմատներ ավելացրո´ւ և ստացի´ր բարդ բառեր:

Շուն, գինի, բույս, հույս, լույս, տարի, օր:

Շնաձուկ, լուսամուտ, օրացույց, բուսակեր, գինեգործ

3. Գրի´ր բառերի առաջին արմատները չհնչյունափոխված ձևով և որոշի´ր, թե բառերում ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Օրինակ՝ լուսամուտ- լուս-լույս

Լուսամուտ, այգեպան, սիրահար, առվակ, գոտեպնդել, մթնել, հուսահատություն, ընկուզենի,  գրող, Էջմիածին:

Լուսամուտ-Լուս-լույս

Այգեպան-այգ-այգի

սիրահար-սիր-սեր

Առվակ-առ-առու

Գոտեպնդել-գոտե-գոտի

Մթնել-մթ-մութ

Հուսահատություն-հուս-հույս

Ընկուզենի-ընկուզ-ընկույզ

Գրող-գր-գիր

Էջմիածին-էջ-իջնել

  • Առանձնացրո´ւ գոյականները:

Աշխատելով, գեղեցիկ, դանդաղ, մեղմորեն, խոսելով, վազելով, խոսում, գոռում, մեծանում, վերադառնալով,  հաճելի:

Աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գեղեցկություն, խոսքով, գրիչով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսքում, տնտեսուհի:

5. Բառերը բաժանի´ր արմատների, ածանցների: Չմոռանա´ս հոդակապը:

        Օրինակ՝ Մարդակեր =մարդ+ա+կեր

Դասացուցակ=դաս+ա+ցուց+ակ

Չտես=չ+տես

Մարդակեր=մարդ+ա+կեր

Յուղոտ=յուղ+ոտ

Հացաման=հաց+աման

Ամանեղեն=աման+եղեն

Լուսավոր=լույս+ա+վոր

Լուսամուտ=լույս+ա+մուտ

Անտեսանելի=ան+տես+անելի

Խոշորացույց=խոշոր+ա+ցույց

Ցուցամատ=ցուց+ա+մատ

Դռնակ=դռ+նակ

Լավություն=լավ+ություն

Անհոգնել=ան+հոգ+նել

Դժգոհ=դժ+գոհ

Քարոտ=քար+ոտ

Պարսկուհի=պարսկ+ուհի

Հայուհի=հայ+ուհի

Վրաստան=վրա+ստան

  • Ա խմբի բառերին միացրո´ւ Բ խմբի ածանցները և ստացի´ր նոր բառեր:

        Ա. Հաց, հայ, հնդիկ, հոտ, գոհ, գարուն

        Բ. Եղեն, ան, դժ, ային, ստան, ուհի

Հացեղեն, հայուհի, Հնդկաստան, անհոտ, դժգոհ, գարնանային։

  • Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:

Նստելու համար մի … տեղ եմ փնտրում: (հարդ, հարթ)

Քամին ամբողջ հարդը բարձրացրել ու պտտում էր օդում: (հարդ, հարթ)
Տարբեր ախտեր քայքայել էին մարմինը: (աղտ, ախտ)
Փոշիով ու աղտով էր ծածկված փողոցը: (աղտ, ախտ)
Մի ուղտ քարավանից առանձնացել էր: (ուղտ, ուխտ)
Քո արած ուխտը թանկ է բոլորիս համար: (ուղտ, ուխտ)

  • Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինի՛ր:

Թախտ, զմրուխտ, նախշուն,  ճամփորդ, ճեղք, կողպեք, գաղտնիք, ճամփորդել, սանդուղք,  վախկոտ, տախտակ, եղբայր, նուրբ, երփներանգ, համբուրել:

Մի պապիկ նստած էր թախտի վրա և նրա ձեռքերում շատ թանկարժեք զմրուխտ կար։ Նա վախկոտ չէր և իր եղբոր հետ շատ է ճամփորդել։ Նա գտել էր զմրուխտը մի տախտակի ճեղքում։ Նա փակել էր զմրուխտը մի սենյակում և փակել էր կողպեքով։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s