Homework 18.01.2021

Betty Brown was five years old, and her mother wanted her to begin going to
school, because she wanted to start working in an office again.
A month before the beginning of the school year Mrs. Brown began telling
Betty about school. ‘It’s very nice,’ she said. ‘You’ll play games and paint pictures
and sing songs.’
Mrs. Brown began doing these things with Betty. Betty liked the games and
the painting and the singing very much, but she always wanted to be near her
mother, so Mrs. Brown was rather afraid and thought, ‘What will she do when I
leave her at school?’
But on the first day at school Betty was very good. She did not cry, and she
was happy.
On the second morning Mrs. Brown said, ‘Put your clothes on, Betty. I’m
going to take you to school in half an hour’s time.’
‘School?’ Betty said. ‘But I’ve been to school!’

A. Answer these questions.

 1. Why did Mrs. Brown want to send her daughter to school? She wanted to work.
 2. What did Mrs. Brown do to make Betty like school? She said that Betty will play games and sing songs.
 3. Why was Mrs. Brown afraid? Betty always wanted to be near her mother.
 4. Did Betty like school when she went there? Yes, she liked.
 5. Why was Betty surprised when her mother said, ‘I’m going to
  take you to school in half an hour’s time on the second morning? Because she thought, that she have been to school.

B. What words in the story on page 16 mean the opposite of:

 • 1. nasty – nice
 • 2. bad – good
 • 3. after – before
 • 4. young – old
 • 5. sad – happy
 • 6. little – big
 • 7. far from – near

C. Write this story. Put one of these words in each empty place:
do does doing make makes making
Our children don’t make much homework, but they are making a lot of work in
school. My son George likes making furniture and things like that more than doing
lessons. He sometimes makes nice chairs out of old boxes in his class. He
and his friends do a lot of noise while they are working, of course.
George is good at sport: he does the high jump very well. Such sport makes
children a lot of good, I think. Don’t you?

Homework 15.01.2021

Mrs. Williams lived in a small street in London, and now she had a new
neighbour. Her name was Mrs. Briggs, and she talked a lot about her expensive
furniture, her beautiful carpets and her new kitchen.
‘Do you know,’ she said to Mrs. Williams one day, ‘I’ve got a new
dishwasher. It washes the plates and glasses and knives and forks beautifully.’
‘Oh?’ Mrs. Williams answered. ‘And does it dry them and put them in the
cupboard too?’
Mrs. Briggs was surprised. ‘Well,’ she answered, ‘the things in the machine
are dry after an hour, but it doesn’t put them away, of course.’
‘I’ve had a dishwasher for twelve and a half years,’ Mrs. Williams said.
‘Oh?’ Mrs. Briggs answered. ‘And does yours put the things in the cupboard
when it has washed them?’ She laughed nastily.
‘Yes, he does,’ Mrs. Williams answered. ‘He dries the dishes and puts them
away.’

.A Answer these questions.

1. Where did Mrs. Briggs live? She lived in London.

2. Why was Mrs. Briggs surprised? Mrs. Williams didn’t have dishwasher.

3. Did Mrs. Briggs’s dishwasher dry the plates and other things? No, it didn’t.

4. Did it put them away? No, it didn’t.

5. Did Mrs. Williams’s dishwasher put the things in the cupboard? Yes he did.

6. Who was Mrs. Williams’s dishwasher? Mr. Williams.

B. Write these sentences. Put one of these words in each empty place: an any no none some

1. Mrs. Briggs was rich, but Mrs. Williams was not. Mrs. Briggs had some beautiful carpets, but Mrs. Williams didn’t have any. 2. Mrs. Briggs had an expensive furniture, but Mrs. Williams had some. 3. Mrs. Briggs had an expensive dishwasher, but Mrs. Williams did not have any machines in her kitchen. 4. Mrs. Briggs had some nice roses in her garden, but Mrs. Williams had no flowers in hers. 5. Mrs. Briggs had some big trees in her garden too, but Mrs. Williams had none.

C. Write this story. Put one of these words in each empty place: he him his her it its she

Mrs. Williams had a good baby: he never cried, and his clothes were always clean. Mrs. Briggs was very surprised and said, ‘When my daughter was small, I gave her lots of food, but she cried a lot, and her clothes were always dirty. Why is your baby so different? How do you do it?’ ‘Well,’ answered Mrs. Williams, ‘my first child was a boy. I always gave him a lot of food, he got very fat, and his stomach was always full. He cried a lot and was dirty. Now I give my new baby much less, and he is happy and clean.’

Homework 16.01.2021

Jack was a young sailor. He lived in England, but he was often away with his
ship.
One summer he came back from a long voyage and found new neighbours
near his mother’s house. They had a pretty daughter, and Jack soon loved her
very much.
He said to her, ‘My next voyage will begin in a few days’ time, Gloria. I love
you, and I’ll marry you when I come back. I’ll think about you all the time, and
I’ll write to you and send you a present from every port.’
Jack’s first port was Freetown in Africa, and he sent Gloria a parrot from
there. It spoke five languages.
When Jack’s ship reached Australia, there was a letter from Gloria. It said,
‘Thank you for the parrot, Jack. It tasted much better than a chicken.’

A. Answer these questions.

1. Why did Jack make long voyages? He was a sailor.

2. Where did Gloria live? Gloria was Jack’s mother’s neighbor.

3. Why did Jack think about Gloria all the time? He loved Gloria

4. Where did Jack send Gloria the parrot from? From Freetown, Africa

5. Where did Jack get Gloria’s letter about the parrot? In Australia

6. What did Gloria do to the parrot? She ate the parrot.

B. Which words in the story on page 4 mean the opposite of:

1. short – long

2. last – first

3. ugly – pretty

4. old – new

5. little – big

6.wine – ?

7. worse – better

C. Write this story. Put one word in each empty place. You will find all the correct words in the story on page 4.

Freetown is a port in West Africa. Jack and another sailor from his ship went into a shop there and saw a beautiful bird. It was a red and grey parrot and it said ‘Hullo,’ to them. Jack said to his friend, ‘I’m going to send it to Gloria. She’s the daughter of my mother’s neighbor. It will be a nice present for her,’ Then Jack and his friend went a restaurant and ate fish and fried potatoes there. They tasted very good.

Ճամբարում

Ճամբարում օրս հետաքրքիր է անցնում։ Ես իմ ջոկատում տարբեր խնդիրներ եմ լուծում և ուզում եմ փազլներ սարքել։ Մենք սովորում ենք տարբեր մոնտաժային ծրագրեր և պետք է պատմեք դրանց մասին ավելի փոքր դասարաններից երեխաներին։ Մենք շատ ենք շփվում և մեկ մեկ բացի մաթեմատիկայից անում ենք մայրենի և անգլերեն։

Սահադաշտում

Ես և իմ քույրիկները գնացել էինք սահադաշտ։ Այնտեղ մեզ տվել էին չմուշկներ և մենք մի ժամ սահում էինք սառույցի վրա։ Եղանակը շատ ցուրտ էր։ Մենք մի քանի անգամ ընկանք, բայց հետո սովորեցինք սահել։ Մենք լավ ժամանակ էինք անցկացրել սահադաշտում։

Տոնածառի զարդարում

Ես և իմ քույրիկը Նանեն զարդարել էինք մեր տոնածառը, կախել խաղալիքները և ամրացնել լույսերը։ Տոնածառի տակը դրել էինք բամբակ որը ձյան նման էր։ Տոնածառի տակը դրել էինք Ձմեռ պապիկ խաղալիք և խաղալիք ձնեմարդ։