Հաշվետվություն սեպտեմբեր-դեկտեմբեր 2020: Բնագիտություն

«Բնագիտության» բաժնի հղումը

https://aregblog.school.blog/category/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

  • Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ նախագիծ

https://aregblog.school.blog/2020/12/09/%d5%b0%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%ab-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae-2/

https://aregblog.school.blog/2020/11/21/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/

  • «Ուսումնական աշուն 2020» նախագիծ

https://aregblog.school.blog/category/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6/

https://aregblog.school.blog/2020/12/08/%d5%bb%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a8%d6%89-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/

  • Ծառատունկ, ծաղկատունկ նախագծի հղումը

https://aregblog.school.blog/2020/11/21/%d5%ae%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%af/

  • Բնագիտության ֆլեշմոբերին իմ մասնակցությունը։ Մասնակցել եմ Հոկտեմբեր, Նոյեմբեր, Դեկտեմբերամիսների ֆլեշմոբերին։

  • Առանձնացրո՛ւ սեպտեմբերից դեկտեմբերի այն նախագիծը(նախագծերը), որն ամենաշատն է քեզ դուր եկել: Ծառատունկ

One thought on “Հաշվետվություն սեպտեմբեր-դեկտեմբեր 2020: Բնագիտություն

  1. Տարոն Կիրակոսյան

    ւգւգւգւգւգւգւգւգւգւգււգւգւգւգւգւգւգւգւգւգւււււււււււււււււււււգւգւգւգւգւգւգւգւգւգւգւգւգւգւգւգււգգւգււգգգււգգւգւգւգւգւգւգւ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s