Gandzasar Monastery

Gandzasar Monastery is called the greatest miracle of Armenian architecture. Construction of monastery was started in 1216 and completed in 1238. Over the centuries it embodies the Christian traditions and national wisdom for the people of Artsakh. 

Գանձասարի վանքը անվանում են հայկական ճարտարապետության մեծագույն հրաշքը։ Վանքի կառուցումը սկսվել էր 1216թ-ին և ավարտոել 1238թ-ին։ Դարերի ընթացքում այն մարմնավորում է Արցախի ժողովուրդի քրիստոնեական ավանդույթները և ազգային իմաստությունը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s