Homework October 27.10.2020

Սովորում ենք անգիր անձնական դերանունները.

I -ես                                                                 me- ինձ

you- դու                                                             you- քեզ

he- նա                                                                him-նրան

she- նա                                                               her- նրան

it-այն(անշունչ առարկա)                                it- այն

      Հոգնակի

we-մենք                                                                      us- մեզ

you-դուք                                                                      you-ձեզ

they-նրանք                                                                them-նրանց


Լսել հետևյալ տեքստը, կարդալ սովորել.

https://www.eslfast.com/supereasy/se/supereasy001.htm

Կարդալ տեքստը և կատարել տեքստից հետո առկա առաջադրանքները:

Աշխատել հետևյալ նախագծի վրա:

My friend

My name is Areg. I’m nine. I have a friend. He is a boy. My friend is nine years old. He is my classmate. He has dark brown hair and eyes. He is short and slim. He likes to play computer games. He is kind and funny. I like play with him.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s