Possessive adjectives

Grammar

I-my Ես-իմ We-our Մենք-մեր

You-your Դու-քո You-your Դուք-ձեր

he-his նա-նրա (տղայի) They-Their Նրանք-նրանց, դրանք-դրանց

she-her նա-նրա (աղջկա)

it-its (դա-դրա՝ անշունչ առարկայի, կենդանու)

https://youtu.be/Q67V1ZbQQQM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s