Simple Present

Եթե բառը ավարտվում  է ss, ch, sh, x, Օ տառերով ապա he, she, it-ի ժամանակ ավելանում է es, օինակ. He kisses his mother every morning. My father watches TV every evening. She finishes her exercises. My brother goes to school every day. Եթե բառը ավարտվում է y-տառով he, she, it-ի ժամանակ y դառնում է i ավելանում է es. Օրինակ she cries. Բայց եթե y-ից առաջ ձայնավոր է, բառին ավելանում է միայն s. Օրինակ he plays. He swims. He studies.He goes. It flies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s