Синоним

Цветок – растение

платье – наряд

ласковый – добрый

плакать – рыдать

храбрый – смелый

 

2. приятель – друг

противник – враг

солдат – войн

 

Simple Present

Եթե բառը ավարտվում  է ss, ch, sh, x, Օ տառերով ապա he, she, it-ի ժամանակ ավելանում է es, օինակ. He kisses his mother every morning. My father watches TV every evening. She finishes her exercises. My brother goes to school every day. Եթե բառը ավարտվում է y-տառով he, she, it-ի ժամանակ y դառնում է i ավելանում է es. Օրինակ she cries. Բայց եթե y-ից առաջ ձայնավոր է, բառին ավելանում է միայն s. Օրինակ he plays. He swims. He studies.He goes. It flies.