shovel –  բահով մաքրել

path – ուղի , ճանապար

driveway – փողոց , մեքենաների ճանապար

should wear – պետք է հագնել

to keep warm – տաքպահել

to fight – կռվել

build – կառուցել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s